• Công nghệ AAO & MBR
    AAO & MBR là công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kết hợp với quá trình lọc màng để tách sinh khối, cặn lơ lửng.
  • Lò đốt rác thải y tế
    Lò đốt rác thải y tế Mediburner08 –xx được thiết kế theo tiêu chuẩn: EPA-HQ-OAR-2003-0156; FRL-8005-5 / RIN 2060-AG31 của Mỹ và đạt tiêu chuản Việt Nam 6560: 2005.